Projeye Aykırılığın Giderilmesi

Dava, müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istemine ilişkindir.

Davalının kendi bağımsız bölümünde gerçekleştirdiği onarım, tesis ve değişikliğin anayapının sıhhi tesisat projesini değiştirip değiştirmediği ya da ortak tesisata zarar verip vermediği hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekir.

(Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2014/17734 E 2015/1734 K)

“İçtihat Metni”

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

2014/17734

2015/1734

10.2.2015

-MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ

(Davalının Mutfağının Yerinin Değiştirilmesi Sebebiyle Verdiği Rahatsızlık Konusunda Davacının Tüm Delilleri Toplanıp Çalıştırılacak Elektrikli Ev Aletlerinin Seslerin Çıkardığı Gürültünün Herhangi Bir Rahatsızlık Verip Vermeyeceği Hususunda Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)

-PROJEYE AYKIRILIK

(Davalının Kendi Bağımsız Bölümünde Gerçekleştirdiği Onarım Tesis ve Değişikliğin Anayapının Sıhhi Tesisat Projesini Değiştirip Değiştirmediği ya da Ortak Tesisata Zarar Verip Vermediği Hususunda Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )

-KAT MÜLKİYETİ

(Davalının Kendi Bağımsız Bölümünde Oda Olarak Gösterilen Yeri Anataşınmazın Onaylı Mimari Projesine Aykırı Olarak Mutfak Haline Dönüştürerek Kullandığı – Verdiği Rahatsızlık Konusunda Davacının Tüm Delilleri Toplanıp Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği/Müdahalenin Önlenmesi )

-BİLİRKİŞİ RAPORU

(Odanın Mutfak Haline Getirilmesi veya Bağımsız Bölümdeki Diğer Tadilat ve Yer Değiştirmeler Sebebiyle Ortak Tesisatlarda Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmadığı Sıhhi Tesisat Projelerine Aykırı ya da Ortak Tesisata Zarar Verici Bir Müdahalenin Bulunup Bulunmadığı Yönlerinde İnceleme Yapılmamasının Hatalı Olduğu)

634/m.4,18,19

ÖZET: Dava, müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istemine ilişkindir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalının kendi bağımsız bölümünde oda olarak gösterilen yeri ana taşınmazın onaylı mimari projesine aykırı olarak mutfak haline dönüştürerek kullandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yerinde yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, odanın mutfak haline getirilmesi veya bağımsız bölümdeki diğer tadilat ve yer değiştirmeler sebebiyle ortak tesisatlarda bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, sıhhi tesisat projelerine aykırı ya da ortak tesisata zarar verici bir müdahalenin bulunup bulunmadığı yönlerinde inceleme yapılmadığı gibi mahkemece rahatsızlık verici bir durumun olup olmadığının araştırılarak bu konunun da aydınlatılmadığı anlaşılmaktadır. Davalının mutfağının yerinin değiştirilmesi sebebiyle verdiği rahatsızlık konusunda davacının tüm delilleri toplanıp, çalıştırılacak elektrikli ev aletlerinin seslerin çıkardığı gürültünün herhangi bir rahatsızlık verip vermeyeceği, veriyor ise bunun tahammül sınırlarını aşacak ölçüde bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise ne gibi önlemlerle giderilebileceği hususlarında bilirkişiden açıklayıcı rapor alınması ve yine davalının kendi bağımsız bölümünde gerçekleştirdiği onarım, tesis ve değişikliğin ana yapının sıhhi tesisat projesini değiştirip değiştirmediği ya da ortak tesisata zarar verip vermediği hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik incelemeye dayalı olarak yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

DAVA       : Dava dilekçesinde, müdahalenin önlenmesi ve projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davacı ve aleyhine temyiz olunan davalı adına gelen olmadı. Dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının kendine ait bağımsız bölümde projeye aykırı olarak ve kat maliklerinin iznini almaksızın yatak odası olan yeri mutfak haline getirdiğini, mutfak zemini ile su tesisatından gelen gürültüler ve duvar ile tavandaki su sızıntısı sebebiyle davacının kiracısının rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını, bu sebeple kira akdini feshedeceğini bildirdiğini ileri sürerek davalının müdahalesinin önlenmesini, projeye aykırılıkların eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davalı tarafından yapılan değişikliklerin kendi bağımsız bölümünün içinde kaldığı, yapılan değişikliklerin binanın taşıyıcı sistemine (statik yapısına) zarar vermediği, davaya konu ana yapıya bitişik nizamda yer alan komşu parseldeki yapının çatı parapetlerinden yağışlı havalarda bitişik dış duvara akan sulardan kaynaklanan sızıntılar sebebiyle davacıya ait dairenin duvarında küf ve dökülmeler olduğu, bunun üst kat su tesisatından kaynaklanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalının kendi bağımsız bölümünde oda olarak gösterilen yeri ana taşınmazın onaylı mimari projesine aykırı olarak mutfak haline dönüştürerek kullandığı anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası‘nın 18. maddesine göre kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Öte yandan aynı Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasında da kat maliklerinden birinin ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapması diğer kat maliklerinin rızasının bulunması koşuluna bağlanmış, kendi bağımsız bölümlerinde ise anayapıya zarar vermemek kaydı ile diğer kat maliklerinin rızasına gerek olmadan onarım, tesis ve değişiklik yapması mümkün kılınmıştır. 634 Sayılı Kanunun 4. maddesinde; ortak yerler “bağımsız bölüm dışında kalan yerler” olarak belirtilmişse de, bağımsız bölümün içinde de ortak yerlerin varlığını kabul etmek gerekir. Anılan Kanunun 4. maddesi ( b ) bendinde ana taşınmazdaki bağımsız bölümlerin içinden geçen ortak su tesisatlarının da ortak yerlerden sayıldığı açıklanmış olup; kat maliklerinden her biri 19. madde de belirtildiği üzere kendi bağımsız bölümünde değişiklik yaparken anayapının sıhhi tesisat projesine aykırılık oluşturmamaya özen göstermelidir. Sıhhi tesisat projesine aykırı ya da ona zarar verici bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde bunun 19. madde kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Mahkemece yerinde yaptırılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, odanın mutfak haline getirilmesi veya bağımsız bölümdeki diğer tadilat ve yer değiştirmeler sebebiyle ortak tesisatlarda (temiz su tesisatı, pis su giderleri vs.) bir değişiklik yapılıp yapılmadığı, sıhhi tesisat projelerine aykırı ya da ortak tesisata zarar verici bir müdahalenin bulunup bulunmadığı yönlerinde inceleme yapılmadığı gibi mahkemece rahatsızlık verici bir durumun olup olmadığının araştırılarak bu konunun da aydınlatılmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının mutfağının yerinin değiştirilmesi sebebiyle verdiği rahatsızlık konusunda davacının tüm delilleri toplanıp, çalıştırılacak elektrikli ev aletlerinin (bulaşık makinesi vs.) vb seslerin çıkardığı gürültünün herhangi bir rahatsızlık verip vermeyeceği, veriyor ise bunun tahammül sınırlarını aşacak ölçüde bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise ne gibi önlemlerle giderilebileceği hususlarında bilirkişiden açıklayıcı rapor alınması ve yine davalının kendi bağımsız bölümünde gerçekleştirdiği onarım, tesis ve değişikliğin anayapının sıhhi tesisat projesini değiştirip değiştirmediği ya da ortak tesisata zarar verip vermediği hususunda yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik incelemeye dayalı olarak yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 10.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*