İştirak Hissesi Satışından Elde Edilen Bedelin Banka Kredi Borcunu Kapatmaması

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN BEDELİN, BANKA KREDİ BORCUNU KAPATAMAMASI HALİNDE, GERİ KALAN BORÇ TUTARI GELİR OLARAK DİKKATE ALINIR MI?

VUK’nun 322 nci maddesinde, “Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.

Aynı kanunu 324 üncü maddesinde,Konkordato veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına naklolunur.” Hükmü yer almaktadır.

Diğer tarafta,  anaparaya ilişkin faizden kaynaklı alacaklar ile dönem sonu değerleme işlemi nedeniyle oluşan kur farklarından kaynaklı alacaklar, asıl alacağa bağlı ikinci derecede haklar kapsamında olduğundan, bu alacaklar içinde borçlu tarafından 324 üncü madde kapsamında özel fon hesabına alınabilecektir.

VUK’nun 324 ncü maddesinde yer alan kanaat verici vesika hükmü, 284 Sıra No’lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Alacaklı ve borçlunun her türlü muvazaadan ari olarak sulh olmaları ve bu anlaşmayı noterde düzenlemeleri halinde, bu belgenin alacağın değersiz hale geldiğine ilişkin kanaat verici belge olarak kabul edileceği, borçlunun bu belgeye istinaden alacaklının tahsilinden vazgeçtiği borcu için, Vergi Usul Kanununun 324 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kredi borcunun ödenmesinde kullanılacak olan hissenin satışından elde edilen bedelin, kredi borcunu karşılayamaması nedeniyle, geri kalan banka borç tutarı 04.03.2022 Tarih – E-64597866-125-4310 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının özelgesinde de belirtildiği üzere vazgeçilen alacak tutarı olarak dikkate alınacaktır. İlgili vazgeçilen alacak tutarının kredi borcu olan şirket tarafından, özel fonlar hesabına alınacağı, ilgili tutarın 3 yıl içinde zararla itfa edileceği, 3 yıl içinde zararla itfa edilmemesi halinde, 3 ncü yılın sonunda kara ilave edilmesi gerekmektedir.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*